Susipažinkime, mes esame AITSD !

Bendradarbiaujame siekdami efektyvesnės ir kokybiškesnės sveikatos priežiūros

Draugijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialiu vadovavimu ir išrinktųjų vadovaujančių asmenų atskaitomybe prieš visus narius principais. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, Asociacijos įstatymu ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, taip pat, AITSD draugijos įstatais.

50 +
Draugijos narių
0 m
Draugijos amžius
0
Naujų narių 2023 metais
0 +
Miestų kuriuose dirbame

Pagrindiniai Draugijos Tikslai

Siekiame suvienyti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų pastangas, tobulinant, reformuojant anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų veiklą. Dalyvaujame rengiant normatyvinius aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų darbo organizavimą, profesinį rengimą, kvalifikacijos kėlimą ir kita. Draugijos tikslas yra koordinuoti savo narių veiklą, šviesti juos darbo teisės ir kitose srityse, padėti kelti savo kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą, taip pat, atstovauti narių interesams ir juos ginti.

Draugijos uždaviniai

 • Palaikyti ryšius su sveikatos apsaugos, švietimo ir kitomis valdymo organais respublikoje sprendžiant visus su anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų veikla susijusius klausimus; organizuoti mokslinius suvažiavimus, simpoziumus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitomis draugijomis, organizacijomis, bei dalyvauti visokeriopose mokslinės veiklos, profesinio tobulinimo projektuose bei renginiuose Lietuvoje ir užsienio valstybėse; skelbti Draugijos narių mokslinius darbus anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos srityje, publikuoti mokslinių suvažiavimų, konferencijų medžiagą ir kt. Leidinius;
 • Bendradarbiaujant su mokymo institucijomis organizuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų kursus (seminarus) ir išduoti tobulinimosi sertifikatus;
 • Bendradarbiauti su LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA (LARD) ir kitomis Lietuvos ir užsienio draugijomis, asociacijomis, atstovauti draugijai užsienyje;
 • Draugija siekdama pagrindinių savo tikslų ir vykdydama iškeltus uždavinius turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercine veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei juose nustatytiems Draugijos veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti:
 • Leidyba;
 • Spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla;
 • Knygų leidyba;
 • Laikraščių leidyba;
 • Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
 • Suaugusiųjų ir kitas švietimas;
 • Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
 • Kvalifikacijos tobulinimas;
 • Papildomas mokymas;
 • Reklama.

Draugijos Valdybos Nariai

Draugijos Valdybos Pirmininkė
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja
Valdybos narė
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja
Jurgita Gabalė - Anestezijos Ir Intensyviosios Terapijos Slaugytojų Draugija
Valdybos narė ir vicepirminkė
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja
Jurgita Svirbutaitė - Anestezijos Ir Intensyviosios Terapijos Slaugytojų Draugija
Valdybos narė ir iždininkė
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja
Lina Gedrimė - Anestezijos Ir Intensyviosios Terapijos Slaugytojų Draugija
Valdybos narė
Operacinės slaugytoja, Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja
Paulius Razmys - Anestezijos Ir Intensyviosios Terapijos Slaugytojų Draugija
Valdybos narys
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas
Prof. Natalja Istomina - Anestezijos Ir Intensyviosios Terapijos Slaugytojų Draugija
Valdybos narė
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja
Rokas Žilys - Anestezijos Ir Intensyviosios Terapijos Slaugytojų Draugija
Valdybos narys, sekretorius
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojas
Violeta Vaidotienė - Anestezijos Ir Intensyviosios Terapijos Slaugytojų Draugija
Valdybos narė
Anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytoja

Paieška