2008-07-29 d.
ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA
buvo įregistruota Juridinių asmenų registre.

ANESTEZIJOS IR INTENSYVIOSIOS TERAPIJOS SLAUGYTOJŲ DRAUGIJA (toliau AITSD) yra savanoriška visuomeninė organizacija, vienijanti slaugytojas, dirbančias anestezijos ir intensyviosios terapijos (reanimacijos) srityse.

Draugijos veikla remiasi jos narių iniciatyva, kolegialiu vadovavimu ir vadovaujančių asmenų atsiskaitomybe prieš rinkėjus principais. Draugija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, Asociacijos įstatymu ir kitais įstatymais bei norminiais aktais, o taip pat AITSD įstatais.

Pagrindiniai Draugijos tikslai:

suvienyti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų pastangas, tobulinant, reformuojant anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų veiklą; dalyvauti rengiant normatyvinius aktus ir kitus dokumentus, reglamentuojančius anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų darbo organizavimą, profesinį rengimą, kvalifikacijos kėlimą ir pan.; koordinuoti savo narių veiklą, šviesti juos darbo teisės ir kitose srityse, padėti kelti savo kvalifikaciją, ugdyti jų profesionalumą; atstovauti narių interesams ir juos ginti.

Draugijos uždaviniai:

 • palaikyti ryšius su sveikatos apsaugos, švietimo ir kitomis valdymo organais respublikoje sprendžiant visus su anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų veikla susijusius klausimus; organizuoti mokslinius suvažiavimus, simpoziumus, konferencijas, seminarus ir kitus renginius savarankiškai arba kartu su kitomis draugijomis, organizacijomis, bei dalyvauti visokeriopose mokslinės veiklos, profesinio tobulinimo projektuose bei renginiuose Lietuvoje ir užsienio valstybėse; skelbti Draugijos narių mokslinius darbus anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos srityje, publikuoti mokslinių suvažiavimų, konferencijų medžiagą ir kt. leidinius;
 • bendradarbiaujant su mokymo institucijomis organizuoti anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugytojų kursus (seminarus) ir išduoti tobulinimosi sertifikatus;
 • bendradarbiauti su LIETUVOS ANESTEZIOLOGŲ-REANIMATOLOGŲ DRAUGIJA (LARD) ir kitomis Lietuvos ir užsienio draugijomis, asociacijomis, atstovauti draugijai užsienyje;
 • Draugija siekdama pagrindinių savo tikslų ir vykdydama iškeltus uždavinius turi teisę vykdyti įstatymų nedraudžiamą ūkinę komercine veiklą, kuri neprieštarauja šiems Įstatams bei juose nustatytiems Draugijos veiklos tikslams ir reikalinga jos tikslams pasiekti:
 • Leidyba;
 • Spausdinimas ir susijusių paslaugų veikla;
 • Knygų leidyba;
 • Laikraščių leidyba;
 • Žurnalų ir periodinių leidinių leidyba;
 • Rinkos tyrimas ir viešosios nuomonės apklausa;
 • Socialinių ir humanitarinių mokslų moksliniai tyrimai ir taikomoji veikla;
 • Suaugusiųjų ir kitas švietimas;
 • Suaugusiųjų ir kitas, niekur kitur nepriskirtas, švietimas;
 • Kvalifikacijos tobulinimas;
 • Papildomas mokymas;
 • Reklama.

AITSD nariai.

Draugijos nariais gali būti slaugytojai (-jos) dirbantys (-čios) anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos srityje, turintys (-čios) galiojančią bendrosios praktikos slaugos licenciją, ir turinčios įgytą anestezijos ir intensyviosios terapijos slaugos specializaciją patvirtinantį dokumentą.